Martin pescatore testagrigia    Halcyon leucocephala